Privacy Policy

Orbis Software Benelux B.V. is een distributeur van software oplossingen en daarbij behorende diensten die zich richt op de zakelijke markt. Diensten die Orbis Software Benelux B.V. onder andere aanbiedt zijn licentieovereenkomsten voor onze software producten, consultancydiensten (remote en op locatie van de klant) en helpdesk/support via het internet en/of telefoon.

Bij en voor het aanbieden van deze diensten worden gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal (technisch) noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken. In de privacyverklaring wordt toegelicht hoe Orbis Software Benelux B.V. omgaat met de gegevens die zij in bezit heeft. Daarnaast kunt u lezen welke gegevens wij waarom verwerken en welke rechten u heeft.

Wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens

Orbis Software Benelux B.V. levert haar producten en diensten niet direct aan de eindgebruikers. Voor de levering gebruikt Orbis Software Benelux B.V. wederverkopers. Dit betekent dat Orbis Software Benelux B.V. het grootste deel van uw gegevens indirect via uw eigen dienstverlener ontvangt. Uw eigen dienstverlener is de partij met wie u een contract voor de levering van onze producten en diensten hebt afgesloten. Orbis Software Benelux B.V. en uw dienstverlener zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevens die bij u worden verzameld. Wij hebben onderling afspraken gemaakt over een zorgvuldige omgang met uw data. Meer informatie over deze afspraken kunt opvragen bij uw dienstverlener.

Welke persoonsgegevens Orbis Software Benelux B.V. verwerkt

In deze paragraaf vindt u per dienst een overzicht van de gegevens die worden gebruikt. Download hier het complete overzicht. Een toelichting per kolom:

  • a) Type dienst: voor welke dienst gegevens worden gebruikt. De kolom 'Algemeen' bevat gegevens die voor meerdere diensten worden gebruikt of die niet voor een dienst worden verwerkt.
  • b) Type gegevens: welke gegevens worden verwerkt.
  • c) Bewaartermijnen: hoe lang de gegevens worden bewaard.
  • d) Verantwoordelijke: wie verantwoordelijk is voor de gegevens.
  • e) Grond voor verwerking: op welke wettelijke basis de gegevens worden gebruikt.

Hoe de persoonsgegevens worden gebruikt

In de eerste plaats verwerkt Orbis Software Benelux B.V. uw gegevens voor het leveren van softwarelicenties en diensten. Zo is het bijvoorbeeld voor het leveren van een softwarelicentie noodzakelijk uw bedrijfsnaam te weten. Om u te voorzien van eventuele support en consultancydiensten moet Orbis Software Benelux B.V. over uw (e-mail) adresgegevens, naam en telefoonnummer beschikken. Daarnaast gebruikt Orbis Software Benelux B.V. gegevens voor het leveren van ondersteuning aan haar wederverkopers, uw dienstverlener. Ook worden uw gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden.

Met welke partijen de persoonsgegevens worden gedeeld

Voor het leveren van bepaalde diensten maakt Orbis Software Benelux B.V. gebruik van derde partijen. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot uw gegevens, heeft Orbis Software Benelux B.V. de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Als een leverancier zich buiten Europa bevindt, dan garandeert Orbis Software Benelux B.V. dat de verwerking van uw gegevens met dezelfde waarborgen is omkleed als bij een verwerking door een leverancier in Europa. Orbis Software Benelux B.V. is in sommige situaties verplicht uw gegevens af te staan aan de autoriteiten, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Welke rechten u heeft

Op basis van Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw gegevens. In deze paragraaf staan uw rechten omschreven. Als u een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar ons adres of door een e-mail te sturen. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen heeft Orbis Software Benelux B.V. minimaal de volgende informatie van u nodig:

  • uw volledige naam;
  • uw adres;
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat u de kopie voorziet van een watermerk en het Burgerservicenummer afdekt).

Om uw rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van u te ontvangen.

Correctie van uw gegevens

Als de gegevens waarover Orbis Software Benelux B.V. beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij verwachten dat u in uw bericht of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens moeten worden gecorrigeerd.

Inzage in uw gegevens

U heeft het recht om te weten welke gegevens van u door Orbis Software Benelux B.V. worden verwerkt. U kunt een verzoek tot inzage per brief of per e-mail bij ons indienen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Bezwaar en verwijdering van uw gegevens

In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo'n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan verwachten wij dat u in uw verzoek aangeeft wat uw bezwaren zijn.

Beperken van verwerking

Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan. Wanneer duidelijk wordt dat uw verzoek terecht is zullen wij uw verzoek uitvoeren. Is Orbis Software Benelux B.V. van mening dat uw verzoek ongegrond is dan zal de verwerking van uw gegevens worden hervat.

Overdracht van uw gegevens

U kunt bij ons een kopie van uw gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met uw toestemming of voor het uitvoeren van uw overeenkomst met uw dienstverlener. Wij zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat.

Klacht indienen bij de toezichthouder

Bent u niet tevreden over de manier waarop Orbis Software Benelux B.V. uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrekken van gegeven toestemming

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van toestemming kan bijvoorbeeld in onze klantenportal. Het is niet nodig om Orbis Software Benelux B.V. een brief of e-mail te sturen met de mededeling dat u uw toestemming intrekt.

Heb je een vraag?

Ons support- en salesteam staat voor je klaar.

Orbis